Εταιρικό και Εμπορικό δίκαιο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

pic1

 Το γραφείο διαθέτει εκτενή εμπειρία στον τομέα του εταιρικού και εμπορικού δικαίου, συγκεκριμένα όσον αφορά την ίδρυση, λειτουργία και εκκαθάριση ξένων εταιριών ή των θυγατρικών τους στην Ελλάδα. Παρέχεται επίσης νομική κάλυψη σε περιπτώσεις πτώχευσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. Το γραφείο έχει ακόμα σημαντική εμπειρία σε θέματα franchising, συμπεριλαμβανομένων της φορολογίας, της χρηματοδότησης, των πολιτικών marketing και των ζητημάτων ιδιοκτησίας, καθώς και της παροχής συμβουλών σχετικά με τα εμπορικά σήματα και την τεχνογνωσία.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας και ενεργούμε για λογαριασμό τους, στη δημιουργία εταιριών και τη σύνταξη των ιδρυτικών εγγράφων, την εταιρική διακυβέρνηση, τα διοικητικά συμβούλια και τις συνελεύσεις των μετόχων, καθώς και τα δικαιώματα και καθήκοντα των διευθυντών, το κατάλληλο μέσο για τη δημιουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τόσο στο εξωτερικό, όσο και σε τοπικές επιχειρήσεις, τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών, την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις χωρίς έδρα εργασιών στην Ελλάδα, το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο για ξένους επενδυτές, την πληρωμή μερισμάτων, την αφερεγγυότητα, την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και το σχηματισμό δομών προαίρεσης αγοράς μετοχών, την επίδειξη της δέουσας επιμέλειας και τη σύνταξη των εκθέσεων για τις επιχειρήσεις πριν από την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, το σχηματισμό κοινοπραξιών, καθώς και τη διαπραγμάτευση και σύνταξη όλων των τύπων εμπορικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αδειών εκμετάλλευσης, μίσθωσης, εξωτερικής ανάθεσης, franchising και αντιπροσωπείας και των συμφωνιών διανομής.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 pic3 (1)Το γραφείο ασχολείται με την αδειοδότηση εμπορικών σημάτων, την ανάπτυξη εμπορικών ονομάτων, τις στρατηγικές εγγραφής και επιβολής και την άσκηση αγωγών σε περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας και ενεργούμε για λογαριασμό τους όσον αφορά την εφαρμογή και τις επιπτώσεις της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν τα εμπορικά σήματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πώς αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία, τη νομοθεσία και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν τις άδειες πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τις αιτήσεις για την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων, την προστασία των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων και τη μεταβίβασή τους, την προστασία των υφιστάμενων εμπορικών σημάτων και την αντίδραση απέναντι σε νέα σήματα μέσω της δικαστικής οδού και της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, την προστασία και εκτελεστότητα όλων των τύπων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.