Ευρωπαικό δίκαιο

ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

European flagsΗ ενασχόληση του γραφείου μας περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με διάφορα θέματα και αντικείμενα: αντιμονοπωλιακό δίκαιο, έλεγχος συγχωνεύσεων, κρατικές ενισχύσεις, διανομή και αδειοδότηση, εναρμονισμένες πρακτικές, μονοπώλια, δεσπόζουσες επιχειρήσεις κλπ. Το γραφείο μας ενεργεί επίσης ως ειδικός συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας αλλά και ενεργούμε αντ’ αυτών, παριστάμενοι ενώπιον των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου ανταγωνισμού που άπτονται των συναλλαγών σε όλους τους τομείς ενασχόλησής μας, υποβάλλουμε και κοινοποιούμε στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, καταθέτουμε αιτήσεις για απαλλαγή ή εκκαθάριση και εκπροσωπούμε επιχειρήσεις οι οποίες πρόκειται να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους συμφωνίες, ενώπιον της Επιτροπής, συμβουλεύουμε όσον αφορά τις πτυχές διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο ανταγωνισμού, όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές, ιδιωτικοποιήσεις και κοινοπραξίες, κρατικές ενισχύσεις και υποθέσεις μονοπωλίων και δεσπόζουσας θέσης, διαδικασίες ενάντια στη ρήψη απορριμμάτων και τέλος υποβολή καταγγελιών ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ανταγωνισμού.

Το γραφείο εκπροσωπεί ιδιωτικές αλλά και κρατικές επιχειρήσεις ενώπιον των Αρχών και των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών.Επίσης, ζpic3ητείται συχνά η συμβολή μας από Διεθνή δικηγορικά γραφεία σε θέματα Ελληνικού δικαίου ανταγωνισμού, τα οποία προκύπτουν την πορεία των διαπραγματεύσεών τους, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή και επιβολή του Ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού στην Ελλάδα.