Αστικό δίκαιο

 16786-protect-your-home1Το γραφείο διαθέτει εκτενή εμπειρία σε όλο το φάσμα του αστικού δικαίου και παρέχει πλήρη νομική κάλυψη στους τομείς του εμπραγμάτου δικαίου, του οικογενειακού δικαίου, σε ζητήματα κληρονομικού δικαίου καθώς επίσης και του δικαίου προστασίας του καταναλωτή. Σημαντική είναι η εμπειρία του γραφείου και στο πεδίο του ενοχικού δικαίου, καθώς και στους τομείς των αδικοπραξιών, των διαφορών από αυτοκίνητα και των διαφορών που προκύπτουν από μισθώσεις ή στα πλαίσια του γειτονικού δικαίου. Επιλύουμε δικαστικά, κατόπιν απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς και συμβιβασμού, πάσης φύσεως αστικές υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών, αλλά και μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας και ενεργούμε για λογαριασμό τους, σε υποθέσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, ζητήματα διατήρησης ή διατάραξης νομής, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, μεταβιβάσεις, εργολαβικές συμβάσεις, έρευνα περιουσιακών στοιχείων και εν γένει διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα. Επίσης, αναλαμβάνουμε υποθέσεις διαζυγίου, ζητήματα διατροφής και σχέσεων μεταξύ συζύγων πριν και μετά το γάμο, σύνταξης συμφώνων ελεύθερης συμβίωσης, επιμέλειας τέκνων, υιοθεσίας, αναγνώρισης ή προσβολή πατρότητας, καθώς και θέσης σε δικαστική συμπαράσταση. Επίσης, αναλαμβάνουμε υποθέσεις αναφορικά με την αποδοχή ή την αποποίηση κληρονομιάς, αγωγές περί κλήρου ή σχετικές με τη νόμιμη μοίρα, καθώς και την έκδοση κληρονομητηρίων. Περαιτέρω, ασχολούμαστε με θέματα διεκδίκησης αποζημιώσεων από κάθε αδικοπραξία, όπως από τροχαία ατυχήματα, την προσβολή της προσωπικότητας, συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης, μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου και αγωγές μείωσης ενοικίου. Παρέχουμε επίσης νομικές συμβουλές σχετικά με αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη, σχετικά με ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, καθώς και με ό,τι αφορά ζητήματα ίδρυσης σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και τροποποίησης των καταστατικών τους.