Περιβαλλοντικό Δίκαιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

environmentΜε τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των ιδιωτικών αλλά και κρατικών εταιριών που απασχολούνται σε αυτό τον τομέα, δημιουργείται όλο και μεγαλύτερη ανάγκη δραστηριοποίησης του γραφείου μας στους αντίστοιχους τομείς δικαίου. Το γραφείο ασχολείται με την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με θέματα επίδρασης και συμμόρφωσης με την υπάρχουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση ενέργειας και φυσικών πόρων, σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό, αλλά και Διεθνές επίπεδο. Το γραφείο διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων διοικητικού δικαίου. Αυτά περιλαμβάνουν συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών σε δημόσια έργα και τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Το γραφείο χειρίζεται επίσης υποθέσεις δικαστικού ελέγχου για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών, διαφορές που προκύπτουν στον τομέα της δασικής νομοθεσίας και όλες τις σχετικές επιπτώσεις στα πλαίσια του περιβαλλοντικού δικαίου.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας και ενεργούμε για λογαριασμό τους σε υποθέσεις ιδιωτικοποίησης , συγχωνεύσεων και εξαγορών , δημοσίων συμβάσεων και ανάθεσης δημοσίων έργων ενέργειας , σε διαφορές που προκύπτουν στον τομέα της ενέργειας , σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την παροχή υπηρεσιών στον τομέα αυτό και στον τομέα εκμετάλλευσης πηγών ενέργειας , τις απαιτήσεις για τη χορήγηση αδειών και franchising για την εκμετάλλευση των ενεργειακών αυτών πηγών και την παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριμένο τομέα, σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο σχετικών συγχωνεύσεων, εξαγορών και ιδιωτικοποιήσεων , την απόκτηση αδειών εκμετάλλευσης σε σχέση με τη συμμόρφωση προς την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς , τη μεταβίβαση περιβαλλοντικών αδειών, την έκδοση νομικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που εμπλέκονται και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων στο πλαίσιο εξαγορών και την επίδειξη της δέουσας επιμέλειας σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης και αδειοδότησης και τις διαδικασίες μεταβίβασης σε περίπτωση μιας τέτοιας εξαγοράς.