Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

pic1 (1)Το γραφείο ασχολείται συστηματικά με θέματα που σχετίζονται με την πρόσληψη, τη διατήρηση, τα κίνητρα, τις απολύσεις, τις ομαδικές απολύσεις, καθώς και την αποζημίωση των εργαζομένων, και πιο συγκεκριμένα με τις πτυχές της επαγγελματικής απασχόλησης που έχουν να κάνουν με εταιρικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε επίσης αμφιλεγόμενες και μη αμφισβητούμενες εργασιακές διαφορές, που κυμαίνονται από τα δικαιώματα μητρότητας, την ίση αμοιβή, τις περιπτώσεις διακρίσεων, εργατικών ατυχημάτων και άλλων γενικών συμβατικών θεμάτων.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας και ενεργούμε για λογαριασμό τους σχετικά με το κανονιστικό και νομοθετικό επίπεδο που διέπει την επαγγελματική απασχόληση, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, την εκπόνηση και διαπραγμάτευση των συμβάσεων εργασίας για όλα τα επίπεδα εργαζομένων, την πρόωρη συνταξιοδότηση, την ασφάλιση και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις και τα θέματα χρονοδιαγράμματος, τα σχετικά θέματα εργασιακού δικαίου που προκύπτουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και τις διαφορές που προκύπτουν από συμβάσεις εργασίας.