Διοικητικό δίκαιο- Δημόσια Έργα

 


pic6ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)

Το γραφείο παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες σε θέματα σχετικά με δημόσιες συμβάσεις, διοικητικές διαδικασίες και διαιτησία σε δημόσια έργα, σχέδια, συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών στα πλαίσια του Ελληνικού δικαίου αλλά και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχονται στον τομέα αυτό συμπεριλαμβάνουν, απ’ τη μία μεριά τις αναθέτουσες αρχές και από την άλλη, τους υποβάλλοντες προσφορές και τους αναδόχους.

Το γραφείο μελετά το νομικό πλαίσιο που διέπει κάθε τομέα και διαμορφώνει λύσεις σε περίπλοκα νομικά θέματα, σχετικά με υποδομές, όπως σιδηροδρομικά έργα, το τραμ, τον προαστιακό σιδηρόδρομο, οδικές συνδέσεις, έργα νοσοκομείων, βιομηχανικές περιοχές, αεροδρόμια, έργα ύδρευσης, παραγωγής ενέργειας, Ολυμπιακά έργα και προμήθειες.

Έχουμε εκπροσωπήσει εταιρίες στο εξωτερικό και σε τοπικό επίπεδο, κοινοπραξίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και έχουμε συμμετάσχει σε μείζονες συναλλαγές, οι οποίες συνέβαλλαν στη διαμόρφωση της νομοθεσίας που διέπει αυτόν τον τομέα δικαίου.