Ανθρώπινα Δικαιώματα

all hands for human rightsΤο γραφείο διαθέτει εκτενή εμπειρία στον τομέα του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό αλλά και Διεθνές επίπεδο, όσον αφορά την συμβουλευτική σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες δραστηριότητες (εκδόσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, απασχόληση κλπ.), αλλά και την εκπροσώπηση σε περιπτώσεις προσβολής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την παραβίαση άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και των Πρωτοκόλλων της, καθώς και το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

 Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας και ενεργούμε για λογαριασμό τους, σε περιπτώσεις παραβιάσεων της ΕΣΔΑ όπως, για παράδειγμα, οι παραβιάσεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης, σχετικά με το  δικαίωμα της ιδιοκτησίας (π.χ: λόγω μακρόχρονης δέσμευσης ιδιοκτησιών από την Πολιτεία χωρίς την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και την καταβολή σχετικής αποζημίωσης ή μη καταβολή μισθών και συντάξεων σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους), παραβιάσεις του άρθρου 6 της Σύμβασης περί δικαιώματος στη δίκαιη δίκη (π.χ: λόγω του ότι τα Ελληνικά Δικαστήρια καθυστερούν σημαντικά να επιλύσουν αμετάκλητα συγκεκριμένες υποθέσεις ή λόγω μη συμμόρφωσης της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων), καθώς και παραβιάσεις του άρθρου 2 της Σύμβασης, που αφορά το δικαίωμα στην ζωή και του άρθρου 8 της Σύμβασης, περί δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή (π.χ: λόγω μη λήψης επαρκών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος).